گردونه ی امیر عینکیان
امیر (تبلیغ)

نیم طبقه- نیم طبقه پیش ساخته- مزنین

شرکت افرند صنعت ، طراح و مجری سازه نیم طبقه فلزی – مزنین ، در ایران می باشد . مزنین یک سازه فلزی کاملاً پیچ و مهره ای و پیش ساخته ، بمنظور افزایش فضای قابل استفاده در انبارها و کارخانه ها می باشد . جهت مصارف گوناگون با بارگذاری 250 الی 2000 کیلوگرم بر مترمربع محاسبه و طراحی می شو بیشتر ..

 |